جدول قیمتجدول قیمت نوع ۱

پایه

۳۱.۲۳ /ماهانه

 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • بهینه سازی نقشه
 • خالق نقشه سایت
 • گزارش برای همیشه ذخیره می شود
 • بهینه سازی جستجو
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی
 • بهینه سازی نقشه

پیشرفته

۴۸.۱۲ ت/ماهانه

 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • خالق نقشه سایت
 • بهینه سازی جستجو
 • گزارش برای همیشه ذخیره می شود
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی
 • بهینه سازی نقشهجدول قیمت نوع ۲


اصلی

 • ۱ وب سایت
 • ۱ دامین
 • ۱۰ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود

۳۳۲ ت/سالانه

۵۶۸ ت

پایه

 • ۲ وبسایت
 • دامین رایگان
 • ۵۰ گیگ فضا
 • پهنای باتند نامحدود

۴۶۸ ت/سالانه

۶۳۵ ت


میزبانی کسب و کار

 • ۴ وب سایت
 • دامین رایگان
 • ۲۵۰ گیگ فضا
 • نامحدود

۷۵۸ ت/سالانه

۵۳۶ ت


جدول قیمت نوع ۳


پایه

۳۱.۳۲ ت/ماهانه

۲۵%تخفیف
 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • بهینه سازی نقشه
 • خالق نقشه سایت
 • بهینه سازی جستجو
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی

تخصصی

۶۴.۴۳ ت/ماهانه

بهترین قیمت
 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • بهینه سازی نقشه
 • خالق نقشه سایت
 • گزارش برای همیشه ذخیره می شود
 • بهینه سازی جستجوجدول قیمت نوع ۴

استاندارد

دسترسی سریع، تمام منابع.
 • ۵ تجزیه و تحلیل ترافیک
 • ۳۰۰ کلمات کلیدی۳۰۰ کلمات کلیدی
 • ۳۰۰ کلمات کلیدی
 • حساب های اجتماعی
 • ۲ فضا

۴۵.۰۰ ت/ماهانه


Medium

دسترسی سریع، تمام منابع.
 • ۱۰ تجزیه و تحلیل ترافیک
 • ۴۸۰ کلمات کلیدی
 • ۳۵۰،۰۰۰ صفحه
 • ۱۹ حساب اجتماعی
 • ۵ فضا

۵۷.۰۰ ت/ماهانه
جدول قیمت نوع ۵


برنز

طرح پیشرفته

۴۳,۱۵ ت/ماهانه

۳۵۴ سالانه
 • ۱ وبسایت
 • دامین رایگان
 • ۱۰۰ GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • ۱۰۰۰ ایمیل

نقره ای

طرح پیشرفته

۴۳,۱۵ ت/ماهانه

۳۵۴ سالانه
 • ۱ وبسایت
 • دامین رایگان
 • ۱۰۰ GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • ۱۰۰۰ ایمیل

طلایی

طرح پیشرفته

۴۳,۱۵ ت/ماهانه

۳۵۴ سالانه
 • ۱ وبسایت
 • دامین رایگان
 • ۱۰۰ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • ۱۰۰ ایمیل


جدول قیمت نوع ۶


طرح کسب و کار

۵۳۲ ت/سالانه

 • ۱ وبسایت
 • ۱۰۰ GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • ۱۰۰ ایمیل
 • دامین رایگان

طرح کسب و کار

۷۳۲ ت/سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود

طرح پیشرفته

ت۹۳۲/سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود